Regulamin

§1. WSTĘP

1. Witamy na stronie odebrac.pl. Jeśli chcesz korzystać z niniejszej witryny, automatycznie akceptujesz regulamin oraz zobowiązujesz się przestrzegać poniższych warunków korzystania z serwisu. Jeśli nie akceptujesz regulaminu, opuść niniejszy serwis.
2. Serwis odebrac.pl powstał aby pomagać Użytkownikom rozpoznawać dzwoniące do nich nieznane numery telefonów i dokonać wstępnej weryfikacji kto jest po drugiej stronie słuchawki. Usługodawca udostępnia swoje zasoby systemu teleinformatycznego a Użytkownicy swobodnie dodają i komentują numery oraz dokonują ich oceny w celach osobistych z zachowaniem zasad niniejszego regulaminu.
3. Regulamin ten określa warunki oraz sposób funkcjonowania Serwisu a korzystanie z niego jest możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem przeczytania i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2017 roku a obecna wersja datowana jest na dzień 23 maj 2018 roku.
4. Serwis może dokonać dowolnych zmian w niniejszym serwisie w dowolnym momencie jeśli takie zmiany wymuszają zmiany obowiązujących przepisów prawa lub też w odpowiedzi na zmiany w serwisie bądź też rozwój serwisu.

§2. DEFINICJE

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć jako zdefiniowane poniżej.
2. Usługodawca: TLPP Publishing, prowadzące działalność pod adresem: 11/F Crawford House 70 Queen’s Road Central, Hong Kong.
3. Regulamin – niniejszy dokument.
4. Serwis lub Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://www.odebrac.pl przez Usługodawce na rzecz Użytkowników zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Usługa świadczona droga elektroniczna – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne zadanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresja cyfrowa i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z niniejszego Serwisu.
7. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Serwisie.
8. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika.
9. System teleinformatyczny – zespól współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.
10. Numer telefonu, numery telefonów – zestaw numerów począwszy od 120000000 a skończywszy na 899999999 bez wyjątku, które mogą być przypisane do numerów telefonów polskich abonentów. Numery takie nie należy traktować jako dane osobowe zgodnie z postanowieniami i wyjaśnieniami niniejszego regulaminu.
11. Komentarz, komentarze – indywidualne opinie użytkowników na temat danych numerów, które poprzez niniejszy serwis przypisywane są do danych numerów telefonów. Właścicielami komentarzy i jedynymi podmiotami biorącymi odpowiedzialność za ich treść są użytkownicy publikujący dane komentarze. Komentarze nie są moderowane przed publikacją, lecz na życzenie danej strony, których komentarz dotyczy, mogą być usuwane jeśli zajdą ważne ku temu powody.

§3. ZAKRES I RODZAJ ŚWIADCZONEJ USŁUGI

1. Usługa polega na udostępnieniu systemu teleinformatycznego poprzez udostępnienie Użytkownikom wyszukiwarki telefonicznych numerów, możliwości dodawania przez Użytkowników numerów i komentarzy oraz ocen według skali do tych numerów.
2. Każdy Użytkownik może dodawać komentarz do każdego numeru w oparciu o własna wiedze i doświadczenie. Usługodawca nie weryfikuje wpisywanych numerów gdyż nie ma takiej fizycznej możliwości. Komentarze Użytkowników stanowią ich prywatna opinie i nie są monitorowane przez Usługodawcę.

§4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Każdy Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu na zasadach zgodnych z prawem, do którego przestrzegania jest zobowiązany, na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz zgłaszać swoje pomysły na wdrażanie nowych funkcjonalności.
2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany dodawać numery i korzystać z Serwisu w celach osobistych, nie w celach marketingowych i reklamowych ani innych związanych z działalnością gospodarcza i biznesowa.
3. Zabronione jest korzystanie z Serwisu do działania na szkodę innych osób w tym w szczególności zamieszczania materiałów obrażających jakiekolwiek osoby bądź firmy oraz zamieszczania materiałów naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem przez niego z Serwisu.

§5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne bądź niezgodne z prawem wpisane dane i komentarze oraz oceny przez Użytkownika. Usługodawca nie weryfikuje wpisywanych numerów, ocen i komentarzy.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione szkody i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działań bądź zaniechań Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej, a na które nie miał wpływu Usługodawca, na skutek przekazania danych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania i które spowodowane zostały na skutek zablokowania dostępu do danych zgodnie z Regulaminem.
3. Usługodawca nie ma wpływu na dodawane przez Użytkowników numery i komentarze do Serwisu. Usługodawca nie jest inicjatorem przekazu danych, nie wybiera odbiorcy przekazu danych i nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w Serwisie.
4. Usługodawca nie weryfikuje, filtruje czy tez monitoruje jakichkolwiek danych wprowadzanych przez Użytkowników i nie ingeruje w korzystanie z Serwisu przez Użytkowników. Usługodawca udostępnia wyłącznie zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych wpisywanych przez Użytkowników.
5. W przypadku otrzymania przez Usługodawce urzędowego zawiadomienia albo wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych wpisanych przez Użytkownika do Serwisu, Usługodawca uniemożliwi dostęp do tych danych poprzez zablokowanie dostępu albo ich usuniecie.
6. W Serwisie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość i bezpieczeństwo tych stron.
7. Usługodawca nie ma wpływu na dodawane przez Użytkowników numery i komentarze do Serwisu. Usługodawca nie jest inicjatorem przekazu danych, nie wybiera odbiorcy przekazu danych i nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w Serwisie. Usługodawca nie weryfikuje, filtruje, monitoruje ani moderuje jakichkolwiek danych wprowadzanych przez Użytkowników i nie ingeruje w korzystanie z Serwisu przez Użytkowników. Usługodawca udostępnia wyłącznie zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych wpisywanych przez Użytkowników, stąd też brak jest odpowiedzialności Usługodawcy za komentarze.

§6. TRAKTOWANIE NUMERU TELEFONU JAKO DANYCH OSOBOWYCH

1. Baza serwisu odebrac.pl zawiera wszystkie numery począwszy od 120-000-000 a skończywszy na 899-999-999, które mogą być przypisane do numerów telefonów dostępnych w Polsce.
2. Sam numer telefonu to nie jest „dana osobowa” i nie powinien tak być traktowany. Dopiero numery telefonów połączone z inną informacją pozwalającą na identyfikację konkretnej osoby są „danymi osobowymi”.
3. Jeśli numer należy do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zawiera dodatkowe informacje mogące zidentyfikować konkretną osobę, skontaktuj się z nami w celu usunięcia tych dodatkowych informacji pozwalających na identyfikację.

§7. DODAWANIE KOMENTARZY I OCENA NUMERÓW

1. Serwis powstał po to, aby umożliwić sprawdzanie kto dzwoni przed odebraniem nieznanego numeru telefonu. Do tego celu służy system ocen i komentarzy. Mając to na uwadze, komentarze powinny zawierać tylko zwięzłą treść na temat właścicieli numerów typu „Kurier firmy XYZ” bądź też „Telemarketing firmy XYZ” lub o podobnym charakterze. Komentarze nie powinny więc służyć do obrażania, szkalowania, pomawiania czy też opisywania problemów z właścicielem danego numeru telefonu.
2. Dodając komentarz bierzesz za jego treść pełną odpowiedzialność. Nie podawaj w treści komentarza danych osobowych osób fizycznych oraz nie używaj wulgaryzmów. Bezpodstawne pomawianie i szkalowanie, oczernianie osób i tak zwany stalking może być podstawą twojej odpowiedzialności karnej. Pamiętaj także, że w sieci nie jesteś w żadnym przypadku anonimowy.
3. Zabronione jest dodawanie komentarzy w celu nieuczciwej walki konkurencyjnej, zawierających imię i nazwisko i innych danych osobowych, zawierających wulgaryzmy, obrażających bądź szkalujących osoby i firmy, w celu eskalacji sporów i konfliktów, zawierających reklamy lub ukrytych wskazówek wykorzystywanych w celach komercyjnych, nie jest subiektywna, celowo sfałszowana, złośliwa, oszczercza, obraźliwa, niemoralna, pornograficzna oraz w żaden sposób nie łamie obowiązującego prawa oraz nie jest używana w celu propagandy politycznej, wyrażania poglądów filozoficznych lub religijnych.
4. Użytkownicy dodający komentarz zapewniają, że posiadają wszelkie prawa do informacji i treści przekazywanych do publikacji. Użytkownik niniejszym udziela dostawcy nieograniczonego prawa do używania i wykorzystania tej treści.
5. Użytkownik dodający komentarz zabezpiecza dostawcę przed wszelkimi roszczeniami dochodzonymi przez strony trzecie oraz wspiera w obronie. Zwłaszcza poprzez dostarczenie wszelkich niezbędnych informacji.
6. Użytkownik dodający komentarz jest zobowiązany do zadośćuczynienia za szkody, poniesione przez usługodawcę w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich wynikłych z dodanego komentarza.

§8. ZARZĄDZANIE NUMERAMI I KOMENTARZAMI

1. Bazę numerów i komentarzy odebrac.pl tworzą użytkownicy serwisu. To oni dodają swoje komentarze w oparciu o własną wiedzę o poszczególnych numerach.
2. W bazie serwisu odebrac.pl są wszystkie numery telefonów w Polsce. Począwszy od numeru 120-000-000 (najniższy możliwy numer w Polsce), aż po numer 899-999-999 (najwyższy numer możliwy w polskiej telefonii). Numery w bazie nie są w szczególny sposób wybierane czy też dodawane.
3. Komentarze są dodawane przez użytkowników serwisu w oparciu o ich wiedzę i doświadczenie. Możliwe więc, że pewne komentarze zawierają nieprawdziwe informacje.
4. Komentarze nie są moderowane przed ich publikacją.
5. Wszystkie umieszczone komentarze zostały dodane przez użytkowników serwisu. Użytkownicy biorą pełną odpowiedzialność za swoje komentarze.

§9. USUWANIE KOMENTARZY

1. Jeśli uważasz, że dodany komentarz narusza twoje prawa, skontaktuj się z nami. W treści wiadomości podaj wszelkie okoliczności, numer telefonu, którego komentarz dotyczy i treść komentarza. Usuwamy treści komentarzy, które są wulgarne, obraźliwe i z oczywistych względów nieprawdziwe, oraz te, które zawierają dane osobowe takie jak imię i nazwisko, PESEL, adres oraz inne uważane za dane osobowe. Usuwamy także komentarze, których treść wraz z numerem telefonu mogą służyć do identyfikacji danej osoby.

§10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Serwis i jego szata graficzna oraz logo podlegają ochronie prawnej. Podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych jest Usługodawca. Ochronie prawnej podlega także kod strony zarówno w całości jak i w poszczególnych elementach, który traktowany jest jako rezultat pracy twórczej. Ochronie podlegają także wszelkie treści (poza komentarzami) dostępne na stronie. Dodatkowo ochronie podlegają komentarze, których właścicielami są Użytkownicy.

§11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawartość serwisu składa się z osobistych poglądów jego użytkowników. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność oraz wiarygodność powyższej informacji. Korzystasz z materiałów lub informacji zamieszczonych na tej stronie całkowicie na własne ryzyko.
2. Serwis może być swobodnie wykorzystywane jako platforma informacyjna oraz wymiany treści. Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystywanie treści na niej zamieszczonej przez użytkowników oraz osoby trzecie. Zabronione jest także używanie programów lub skryptów komputerowych, chyba że uzgodniono inaczej.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest data, od której obowiązują jego postanowienia.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, które stosuje się do Usługodawcy.
5. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym.
6. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem bądź też innymi osobami, będą rozstrzygane przez sad właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.